Đổi Thẻ Cào

Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn

Không kết nối với API game bài, thẻ lừa đảo, trộm cắp,... phát hiện khóa vv.

Cam kết rút tiền tự động 24/7 

Xem lịch sử đổi thẻ Tại đây

Thẻ cào điện thoại, thẻ game giá cực tốt Tại đây 

Support liên hệ: Zalo 055 908 9999 - Tele @autocardvn

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13.7% 12.7% 13.2% 12.2% 12.2% 12.8% 12.8% 12.8% 12.7%
Vip/API 13% 12% 12.5% 11.5% 11.5% 12.1% 12.1% 12.1% 12%
Đối tác 12.7% 11.7% 12.2% 11.2% 11.2% 11.8% 11.8% 11.8% 11.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 13.1%
Vip/API 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 10.6% 12.4%
Đối tác 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 12.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 16.2% 16.2% 16.2% 15.2% 15.2% 13.7% 13.7% 12.2% 19.5%
Vip/API 15.5% 15.5% 15.5% 14.5% 14.5% 13% 13% 11.5% 19.25%
Đối tác 15.2% 15.2% 15.2% 14.2% 14.2% 12.7% 12.7% 11.2% 19%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.1% 11.1% 12.5% 11.1% 11.1% 11.1% 12.5% 11.1% 11.1%
Vip/API 10.4% 10.4% 12% 10.4% 10.4% 10.4% 12% 10.4% 10.4%
Đối tác 10.1% 10.1% 11.5% 10.1% 10.1% 10.1% 11.5% 10.1% 10.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 15.2%
Vip/API 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% 15%
Đối tác 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 14.85%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17% 12% 17% 11.8% 11.8% 12% 17% 12% 17%
Vip/API 16.75% 11.3% 16.75% 11.1% 11.1% 11.3% 16.75% 11.3% 16.75%
Đối tác 16.5% 11% 16.5% 10.8% 10.8% 11% 16.5% 11% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15.1% 15.1% 22.5% 15.1% 15.1% 15.1% 22.5% 14.6% 15.1%
Vip/API 14.4% 14.4% 22% 14.4% 14.4% 14.4% 22% 13.9% 14.4%
Đối tác 14.1% 14.1% 21.5% 14.1% 14.1% 14.1% 21.5% 13.6% 14.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12% 12% 25.5% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Vip/API 11.3% 11.3% 25.25% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3% 11.3%
Đối tác 11% 11% 25% 11% 11% 11% 11% 11% 11%