Đổi Thẻ Cào

Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn

Không kết nối với API game bài, thẻ lừa đảo, trộm cắp,... phát hiện khóa vv.

Cam kết rút tiền tự động 24/7 

Xem lịch sử đổi thẻ Tại đây

Thẻ cào điện thoại, thẻ game giá cực tốt Tại đây 

Support liên hệ: Zalo 055 908 9999 - Tele @autocardvn

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15.7% 15.7% 15.7% 15.2% 15.2% 14.7% 15.2% 14.3% 14.3%
Vip/API 15% 15% 15% 14.5% 14.5% 14% 14.5% 13.6% 13.6%
Đối tác 14.7% 14.7% 14.7% 14.2% 14.2% 13.7% 14.2% 13.3% 13.3%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.5%
Vip/API 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.8%
Đối tác 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 16.2% 14.2% 14.2% 14.2% 19.5%
Vip/API 17% 17% 17% 17% 15.5% 13.5% 13.5% 13.5% 19.25%
Đối tác 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 15.2% 13.2% 13.2% 13.2% 19%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.7% 11.7% 12.5% 11.7% 11.7% 11.7% 12.5% 12.7% 12.7%
Vip/API 11% 11% 12% 11% 11% 11% 12% 12% 12%
Đối tác 10.7% 10.7% 11.5% 10.7% 10.7% 10.7% 11.5% 11.7% 11.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 36.5% 36.5% 36.5% 36.5% 36.5% 36.5% 36.5% 36.5% 15.2%
Vip/API 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 35.8% 15%
Đối tác 35.5% 35.5% 35.5% 35.5% 35.5% 35.5% 35.5% 35.5% 14.85%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17% 12% 17% 12% 12% 12% 17% 12% 17%
Vip/API 16.75% 11.3% 16.75% 11.3% 11.3% 11.3% 16.75% 11.3% 16.75%
Đối tác 16.5% 11% 16.5% 11% 11% 11% 16.5% 11% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 22.5% 15.5% 15.5% 15.5% 22.5% 15.5% 15.5%
Vip/API 14.8% 14.8% 22% 14.8% 14.8% 14.8% 22% 14.8% 14.8%
Đối tác 14.5% 14.5% 21.5% 14.5% 14.5% 14.5% 21.5% 14.5% 14.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.7% 12.7% 25.5% 12.7% 10.7% 10.7% 10.7% 12.7% 12.7%
Vip/API 12% 12% 25.25% 12% 10% 10% 10% 12% 12%
Đối tác 11.7% 11.7% 25% 11.7% 9.7% 9.7% 9.7% 11.7% 11.7%