Đổi Thẻ Cào

Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ hơn

Không kết nối với API game bài, thẻ lừa đảo, trộm cắp,... phát hiện khóa vv.

Cam kết rút tiền tự động 24/7 

Xem lịch sử đổi thẻ Tại đây

Thẻ cào điện thoại, thẻ game giá cực tốt Tại đây 

Support liên hệ: Zalo 055 908 9999 - Tele @autocardvn

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.7% 14.1% 14.7% 14.1% 14.1% 14.1% 14.6% 14.6% 14.6%
Vip/API 11% 13.4% 14% 13.4% 13.4% 13.4% 13.9% 13.9% 13.9%
Đối tác 10.7% 13.1% 13.7% 13.1% 13.1% 13.1% 13.6% 13.6% 13.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.3% 10.6% 0%
Vip/API 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.9% 0%
Đối tác 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.3% 9.6% 0%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 15.7% 14.7% 14.7% 14.7% 19.5%
Vip/API 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 15% 14% 14% 14% 19.25%
Đối tác 17.2% 17.2% 17.2% 17.2% 14.7% 13.7% 13.7% 13.7% 19%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 10.1% 10.1% 12.5% 10.1% 10.1% 10.1% 12.5% 10.1% 10.1%
Vip/API 9.4% 9.4% 12% 9.4% 9.4% 9.4% 12% 9.4% 9.4%
Đối tác 9.1% 9.1% 11.5% 9.1% 9.1% 9.1% 11.5% 9.1% 9.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 15.2%
Vip/API 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15%
Đối tác 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 14.85%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 17% 12% 17% 12% 12.5% 12% 17% 12% 17%
Vip/API 16.75% 11.3% 16.75% 11.3% 11.8% 11.3% 16.75% 11.3% 16.75%
Đối tác 16.5% 11% 16.5% 11% 11.5% 11% 16.5% 11% 16.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15.1% 15.1% 22.5% 15.1% 15.1% 15.1% 22.5% 14.6% 15.1%
Vip/API 14.4% 14.4% 22% 14.4% 14.4% 14.4% 22% 13.9% 14.4%
Đối tác 14.1% 14.1% 21.5% 14.1% 14.1% 14.1% 21.5% 13.6% 14.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11.5% 11.5% 25.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
Vip/API 10.8% 10.8% 25.25% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8%
Đối tác 10.5% 10.5% 25% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
Mua Mã Thẻ
►Mua thẻ thành công bấm load lại trang thẻ sẽ được trả ngay ( Có API mua thẻ ) 

►Hỗ trợ kĩ thuật liên hệ: Call/Zalo 055 908 9999